CQA

مهره ی ذوزنقه ای فولاد مربعی برای بستن یا حرکت دستی که در آن بار قابل صرف نظر کردن است به دلیل اینکه جفت شدگی فولاد به فولاد باعث قفل شدگی میشود

pdf

Page 1 of 1