استپ موتورهای 2 فاز ، موتورهای نما 17 ، 0.7-1.4 آمپر

42HS

استپ موتورهای 2 فاز ، موتورهای نما 17 ، 0.7-1.4 آمپر گشتاور 0.22 تا 0.47 نیوتن

pdf 3D

Page 1 of 1