T2.5-16

با گام 2.5 میلیمتر T2.5 پولی تایمینگ برای تسمه با پهنای 6 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1