T5-27

با گام 5 میلیمتر برای T5 پولی تایمینگ تسمه با پهنای 16 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1