8M-30

با گام 8 میلیمتر برای M پولی تایمینگ تسمه با پهنای 30 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1