8M-85

با گام 8 میلیمتر برای M پولی تایمینگ تسمه با پهنای 85 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1