14M-40

با گام 14 میلیمتر برای M پولی تایمینگ تسمه با پهنای 40 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1