14M-55

با گام 14 میلیمتر برای M پولی تایمینگ تسمه با پهنای 55 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1