H075

با گام 12.7 میلیمتر H پولی تایمینگ075 برای تسمه با پهنای 19 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1