H100

با گام 12.7 میلیمتر H پولی تایمینگ100 برای تسمه با پهنای 25 میلیمتر

pdf 3D

Page 1 of 1