ساختمان بال اسکرو ، کاربرد بال اسکرو


جهت مشاهده فیلم ساخت بال اسکرو و عملکرد بال اسکرو بر روی عکس زیر کلیک کنید

ساخت بال اسکرو ، عملکرد بال اسکرو

ساخت بال اسکرو عملکرد مهره ی بال اسکرو در دستگاه صنعتی


بال اسکرو چیست ، گردش مهره های بال اسکرو

نحوه گردش مهره بال اسکرو

نحوه گردش ساچمه مهره بال اسکرو انواع ساچمه بال اسکرو

نحوه گردش مهره بال اسکرو

ساخت مدول 3 محور بال بال اسکرو

ساخت مدول خطی با بال اسکرو - حرکت ساچمه مهره بال اسکرو

بال اسکرو چیست

فروش بال اسکرو ( قیمت بال اسکرو )

کاتالوگ بال اسکرو

کاربری روان و بدون اشکال اطمینان بالا

کارائی بالا بال اسکرو ( پیچ های ساچمه ای ) نسبت به پیچ های تی بی ای موشن دارای استاندارد های بسیار مهم کنترل کیفیت

سنتی که در تصویر 1 نشان داده شده است میزان بسیار زیادی می باشد که بر کلیه فرآیند های تولید حاکم هستند با روغن کاری

برتری دارد . گشتاور لازم کمتر از 30% است و حرکت خطی کاربری بموقع می توان تنها بدون هیچ اشکالی از این سیستم ها

به آسانی می تواند به یک حرکت چرخشی بدل گردد استفاده کرد

کاربری روان و بدون اشکال بال اسکرو

سختی و دوام بالا و پیش بار بال اسکرو

پیچ و مهره های معمولی زمانی که باری ( لقی ) محوری بهسختی و دوام بالا بال اسکرو

حداقل برسی گشتاور فعال کننده پیش از حد زیاد شده و در

نتیجه عملکرد آنها روان نخواهد بود لقی محوری در پیچ های

با وارد کردن بیش بار می تواند TBI Motionساچمه ای دقیق

به حداقل برسد و امکان یک عملکرد روان و مطلوب وجود دارد

بنابراین همزمان می توان هم گشتاور پایین و هم سختی را ایجاد

کرد

دارای تماس قوسی گومیک TBI Motion پیچ های ساچمه ای

می باشد که باعث می شود تا این ویژگی ها تامین شود

نحوه گردش ساچمه ها

تصویر 1.1.3 روش و مدل برگشت ساچمه را نشان می دهد

تصویر 1.1.4 مدل خم و انحراف ساچمه ها را نشان می دهد

نحوه گردش ساچمه ها بال اسکرو

دوام بالا

مواد انتخابی دارای سختی و انسجام بالا و استفاده از روش های پرداخت حرارتی و تکنیک های ساخت و تولید به پشتوانه سال ها تجربه منجر به تولید با دوام ترین پیچ های ساچمه ای گردیده است.

دوام بالا بال اسکرو

شرایط

شرایط

( روند انتخاب پیچ ساچمه ای ( بال اسکرو

TBI MOTION پیچ های ساچمه ای تراش خورده و نورد شده شرکت

روند انتخاب پیچ ساچمه ای

جدول 1.3.2 حداقل انحراف از مسیر حرکت و تغییرات مسیر حرکت

انحراف از مسیر بال اسکرو

e300 جدول 1.3.3 تغییر در هر 3000 میلی متر و خطای

تغییر در هر 300 میلیمتر بال اسکرو

وسیله دقت و لقی محوری پیچ ها

جدول 1.3.4 تلفیق درجه دقت و لقی

وسیله دقت و لقی محور پیچ های بال اسکرو

نیروی فنری پیش بار سبک

نیروی فنری پیش بار سبک بال اسکرو

Po لقی محوری

فاصله در جهت محوری پیچ ساقه ای نورد شده و تراش خورده

لقی محوری بال اسکرو

تعریف دقت در مونتاژ و قسمت های پایه تولرانس پیچ های ساچمه ای

شما را در TBI MOTION استفاده مناسب از ابعاد دقیق یک پیچ ساچمه ای و تولرانس ( حد حاشیه ) آن اهمیت بسیاری دارد شرکت تعیین فاکتورهای تولرانس که بر اساس درجات دقیق تعیین می کنند یاری می کند

(1) ارتفاع حاشیه ای قسمت اطراف ساقه پیچ نسبت به شیار پیچ

(2) هم مرکز بودن بخش نگهدارنده شفت ( ساقه ) نسبت به قسمت های تراش خورده مجاور شاقه پیچ

(3) حالت قائم شانه ها به قسمت تراش خورده ساقه پیچ

(4) حالت های فلانچ مهره به محور ساقه پیچ

(5) هم مرکز بودن قطر مهره با شیار پیچ

(6) موازی بودن سطح نگهدارنده مهره با شیار پیچ

(7) ارتفاع کلی ساقه پیچ نسبت به محور ساقه در پیچ

کلیه بال اسکرو ها طبق مشخصات دقیق تولید و وارسی و گارانتی می شوند

دقت در مونتاژ بال اسکرو

شرایط مربوط به گشتاور پیش باری که طی چرخش و پیچ ساچمه ای ایجاد می شوند در تصویر 1.3.3 نشان داده شده اند

شرایط گشتاور بال اسکرو

تعریف واژگان

(1) پیش بار

تنش ایجاد شده در داخل پیچ ها در موقع قرار دادن یک سری ساچمه استیل با اندازه نسبتا بزرگ در داخل مهره یا استفاده از آنها به مهره که از طول محور پیچ جابجایی مقابل انجام می دهند بدین ترتیب فاصله پیچ ها را از میان برده یا میزان سختی و استحکام آنها را افزایش می دهد

(2) گشتاور دینامیک

گشتاور دینامیک مورد نیاز جهت چرخش مداوم شفت پیچ یا مهره تست شرایط بارگیری پس از آنکه پیش بار یعنی بر پیچ های ساچمه ای اعمال شده است

(3) رفرانس

گشتاور دینامیک پیش بار مورد نظر ( تصویر 1.3.3 مقادیر تغییر گشتاور تغییرات گشتاور پیش بار بطور کلی بر اساس استاندارد های ارائه شده انجام می گیرد

(4) مظنه تغییرات گشتاور

مظنه تغییرات نسبت به گشتاور مربع را می گویند

(6) گشتاور افقی

گشتاور دینامیک پیش بار پیچ های ساچمه ای را می گویند که عملا اندازه گیری شده باشد

(7) گشتاور متوسط واقعی

متوسط حسای حداکثر و حداقل گشتاورهای واقعی را که در موقع انجام حرکات واکنشی مهره ها سنجیده می شوند ما گشتاور متوسط افقی می نامند

(8) تغییرات واقعی گشتاور

حداکثر تغییرات گشتاوری که در محدوده طول موثر شیارها اندازه گیری می شود تغییرات واقعی گشتاور می نامند و مقادیر مثبت و منفی نسبت به گشتاور واقعی را در این موارد سر خط قرار می دهد

(9) مظنه تغییرات واقعی گشتاور

مظنه تصاویر واقعی گشتاور نسبت به گشتاور وسط واقعی را مظنه تغییرات واقعی گشتاور می نامند

جدول محدوده مجاز مظنه های تغییر گشتاور

محدوده مجاز تغییر گشتاور بال اسکرو

ملاحظات

باریکی مقدار حاصل از تقسیم قطر بیرونی شفت بر طول شیاردار شفت پیچ

در رابطه با گشتاور مرجع کمتر از 2 کیلو گرم نیرو بر سانتی متر مربع

نافذ می باشد TBI MOTION مشخصات مورد نظر شرکت

TP محاسبه گشتاور مرجع

فرمول محاسبه گشتاور مرجع بال اسکرو ها ارائه شده است

محاسبه گشتاور بال اسکرو

شرایط اندازه گیری

شرایط اندازه گیری بال اسکرو

ابتدا با اعمال شرایط سنجش TP گشتاور دینامیک پیش بار

زیر همراه با روش مندرج در تصویر 1.3.4 تعیین می گردد

که جهت چرخش شفت پیچ بدلیل F پس از بخش نیروی

ضرب L چرخش مهره ها لازم می باشد در بازوی نیروی

است TP می کنند که حاصل آن

TP=fxl

شرایط سنجش

سنجش تحت شرایط عدم اتصال به کاردک صورت می گیرد

سرعت چرخش طی زمان سنجش در حد 100 دور در

دقیقه ثابت می ماند

استاندارد های بین المللی طبقه بندی jsk200 طبق

دیسکوزیته روغن های صنعی ویژه روغن کاری روغن

باشد ISO VG 68 مورد استفاده باید منطبق با

طراحی شفت پیچ

روش های سوار کردن

هم سرعت مجرای ( حیاتی * و هم بار کمانش ستونی با روش سوار کردن و طول بدون تکیه گاه شفت بستگی دارند . رایج ترین روش های سوار کردن بال اسکرو ها تصویر های زیر نشون داده شده است.

طراحی شفت بال اسکرو

طراحی شفت بال اسکرو

بار کمانش

در مواردی که امکان دارد آمدن بار کمانش بر شفت وجودبار کمانش بال اسکرو

داشته باشد باید ایمنی شفت پیچ در برابر کمانش را بررسی

نمود.

تصویر 1.4.16 نموداری را نشان می دهد که بار فشاری مجاز

کمانش قطر خارجی رسمی شفت پیچ را بطور خلاصه نشان می دهد.

(در مواردی ) قطر خارجی اسمی شفت پیچ از 125 میلی متر

تجاوز می کند با استفاده از معادله مربوطه این محاسبه را انجام دهید

بار کششی / بار کمانش مجاز را طبق وصول زیر بررسی کنید.

کمانش قطر بال اسکرو

سرعت بحرانی ( حیاتی ) بال اسکروسرعت بحرانی بال اسکرو

باید این نکته را کنترل کرد که دیگر سرعت چرخش بال اسکرو ( پیچ

ساچمه ای ) با فرکانس طبیعی شفت ( ساقه ) پیچ متناسب می باشد یا

خیر.

80% از این سرعت بحرانی با مقداری کمتر TBI MOTION شرکت

از آن را با توان سرعت مجاز چرخش در نظر گرفته است.

تصویر 1.4.17 نموداری را نشان می دهد که سرعت مجاز چرخش را

برای آن دسته از قطر های اسمی شفت پیچ که از 125 میلی متر تجاوز

می نماید.

خلاصه بیان می کند که درجات سرعت مجاز چرخش را بر طبق رشو

ایجاد پایه با تکیه گاه برای بال اسکرو بدست آورید.

یا قطر دایره مرکزی DM.N سرعت مجاز چرخش را بوسیله محموله

یا سرعت چرخش دور در دقیقه که بیانگر سرعت محیطی N استیل

می باشد نیز تنظیم می کنند

C0 تا C7 برای درجه دقت

سرعت بحرانی بال اسکرو

طراحی شفت پیچ بال اسکرو

جدول 1.5.1 فرمول تبدیل لنگر اینرسی بار

لنگر اینرسی بار بال اسکرو

طراحی مهره

انتخاب مهره بال اسکرو

(1) سری

در موقع انتخاب سری لطفا میزان دقت مورد نیاز زمان تحویل ، قطر خارجی پیچ ، نسبت شیب / قطر فاصله پیچ ، بار پیچ بار و غیره را در نظر داشته باشید

(2) موقع گردش

در مقایسه نوع گردش لطفا به صرفه جوئی در فضا جهت نصب توجه داشته باشید.

نوع بیرونی (A)

جنبه های اقتصادی ، مناسب تولید انبوه ، مناسب بر این نسبت شیب به قطر خارجی در اندازه های بالا

نوع داخل ( B )

دارای مهره هایی با قطر خارجی کوچک ، قابل بکارگیری برای نسبت به قطر خارجی باقی ، مناسب برای سرعت بالا ، مناسب برای مظنه بالای بار

(3) تعداد مدار

عملکرد و طول عمر را در موقع انتخاب مقدار مدارها در نظر بگیرید

(4) شامل فلانچ

لطفا بر اساس فضای موجود برای نصب ، تصمیم گیری کنید

(5) سوراخ روغن

سوراخ های روغن برای پیچ های ساچمه ای دقیق در نظر گرفته می شوند که باید در موقع مونتاژ مد نظر قرار گیرد

S مهره های نوع

ساچمه های استیل این نوع مهره ها در طول شیار بین پیچ و مهره حرکت می کنند و از طریق گردش در هر دو جهت به گردش محور خود می باشد در این مسیر قطعات و وسایل کاملا عایق کاری شده و ضد صدا وجود دارد و میزان صدا E ادامه می دهد مسیر گردش از نوع در آنها کاهش می یابد

به علاوه این نوع مهره برای موقعیت های پر سرعت و بار بالا مناسب می باشد

V مهره های نوع

مسیر گردش ساچمه های استیل نیر در جهت مارپیچی T می باشد علاوه بر مزایای نوع T شبیه مسیر مهره های نوع V مسیر گردش در نوع برای سرعت بالا و بار V بوده و صدا ناشی از برخورد بین ساچمه های استیل قسمت های متحرک را کاهش می دهد مهره های نوع زیاد مناسب می باشد

مهره بال اسکرو

T مهره های نوع

ساچمه های استیل برای گردش در این نوع مهره ها در طول شیار بین پیچ و مهره ها حرکت می کند و سپس در قسمت جلوی لوله گردش خارجی جمع می شوند

U مهره های نوعمهره بال اسکرو

در این نوع ساچمه های استیل در طول شیار داخلی حرکت

کرده و بصورت قطری از روی دندانه های پیچ عبور کرده

و سپس به نقطه اول باز می گردد


K مهره های نوع مهره بال اسکرو

می باشند اما I این نوع مهره بال اسکرو درایا گردش مشابه نوع

گردش در شکاف هایی بازار به یکسان صورت می گیرد

E مهره های نوع

این نوع دارای خصوصیات گردش خارجی و داخلی است و ساچمه ها در داخل شیار بین پیچ و مهره به حرکت در می آیند این نوع کلا شبیه سیستم دارای گردش خارجی می باشد و دارای یک مسیر منفرد و چندین ساچمه استیل است اما دارای تیوب های خارجی می باشد

سختی مهره بال اسکرو

سختی بسیار اندک ساختار محیطی ( حاشیه ای ) یکی از اولین علت های منجر به از بین رفتن امکان استقرار صحیح می گردد و به همین دلیل باید تعادل مقاومت محوری و سختی استحکام چرخشی در قسمت های مختلف مد نظر قرار گیرد

دقت در استقرار و تعیین موضع بال اسکرو

از جمله فاکتورهایی که باعث ایجاد خطا می شوند دقت ارتفاع شیب و استحکام سیستم از عوامل کلیدی هستند در عین حال عواملی نظیر تغییر شکل در اثر حرارت و نیز مسائل مربوط به مونتاژ جهت سطوح مربوطه و غیره را باید در نظر گرفت

انتخاب میزان دقت بال اسکرو

محدوده کاربرد های توصیه شده جهت انواع پیچ های ساچمه ای را با عنایت به میزان دقت نشان می دهد

طبقه بندی دقت

پیچ های ساچمه ای ( بال اسکرو ) و برای زمینه های مختلف کاربردی

دقت بال اسکرو

تمهیداتی بر علیه جابجایی حرارتی بال اسکرو

جابجایی حرارتی شفت پیچ باعث تنزل در دقت استقرار و تعیین مکان موضع آن می شود میزان جابجایی حرارتی را به صورت زیر محاسبه می کنند

جابجایی حرارتی بال اسکرو

طراحی طول عمر بال اسکرو

طول عمر بال اسکرو

حتی اگر بال اسکرو تحت شرایط صحیحی بکار می رود باز هم پس از یک دوره زمانی به دلیل افت و کاهش کیفیت دچار اشکال خواهد شد . مدت زمانی که پیچ در طی آن کاربرد خود را از دست می دهد طول عمر پیچ نامیده می شود که به طور کلی به طول عمر خستگی یعنی زمان پوسته ای شدن و بطور کلی به طول عمر خستگی یعنی زمان پوسته ای شدن و کاهش رفت که ناشی از فرسایش می باشد تقسیم می گردد.

مظنه بار ایستای پایه

مظنه بار ایستای پایه یکی از بارهای محوری ایستا می باشد که باعث تغییر شکل در نقاط تماس ساچمه ها و شیار ساچمه ها می گردد و میزان آن برابر با 0.01 درصد قطر ساچمه است.

مظنه پایه بار دینامیک

مظنه بار دینامیک یک بار محوری می باشد که به 90% از مجموع پیچ های بال اسکرو ( که تحت شرایط یکسانی قرار دارد) این اجازه را می دهد که بدون پوسته ای شدن بمیزان 1 میلیون دور کار کند این مظنه های بار دینامیکی پایه در جدول ابعاد نشان داده شده است رابطه بین بار و طول عمر

بار دینامیک بال اسکرو

عمر خستگی بال اسکرو

کاربرد ماشین های حرفه ای ، ماشین های صنعتی عادی ، ماشین های کنترل اتوماتیک ، ماشین های اندازه گیری

عمر خستگی بال اسکرو

Pe بار متوسط بال اسکرو

وقتی که بار محوری از زمانی تا زمانی دیگر دچار تغییر می شود به منظور پیدا کردن بار متوسط برای عمر خستگی یکسان تحت شرایط مختلف تغییر بار محاسبه لازم را انجام می دهید

بار متوسط بال اسکرو

محاسبه طول عمر بال اسکرو

عمر خستگی معمولا به صورت تعداد کل چرخش بیان می شود تعداد کل ساعات چرخش با کل فاصله جابجایی را نیز می توان برای بیان محصول عمر مورد استفاده قرار داده عمر خستگی به شرح زیر بیان می شود

طول عمر بال اسکرو

شرایط طراحی بال اسکرو

شرایط طراحی بال اسکرو

انتخاب بال اسکرو

انتخاب بال اسکرو

انتخاب بال اسکرو

انتخاب بال اسکرو

روغن کاری بال اسکرو

در استفاده از بال اسکرو باید روغن کاری در حد کافی صورت گیرد روغن کاری ناقص باعث ایجاد اتصال فلزی و افزایش یا کاهش اصطکاک می شود مواد روغن کاری مورد استفاده در بال اسکرو را می توان به 2 نوع تقسیم بندی کرد که شامل روغن کاری ویژه روغن کاری و گریس مناسب و یکنواخت می باشد بطور کلی در رابطه با تعمیر و نگهداری استفاده / گریس مناسب و یکنواخت باعث افزایش گشتاور و اصطکاک دینامیکی بموازات افزایش سرعت چرخشی می گردد بنابراین در شرایطی که سرعت 31 متر بر دقیقه تجاوز می نماید روغن کاری روش بهتری بشمار می رود

فراموش نکنید که در مواردی استفاده از گریس توانسته است سرعت 10 متر بر دقیقه را نیز در تجهیزات تامین نماید

روغن کاری بال اسکرو

جلوگیری از آلودگی بال اسکرو

در ماده خارجی از آب انچنان وارد بال اسکرو شود می تواند باعث افزایش اصطکاک و وارد آمدن صدمه گردد به عنوان مثال وارد شدن تراشه یا بریده شدن روغن می تواند با توجه به وضعیت محیط کار در ماشین افزار بوقوع بپیوندد در مواردی که احتمال ورود مواد خارجی وجود دارد طبق تصویر 1.10.2 از پوشش ( روکش ) تلسکوبی برای پوشاندن شفت پیچ استفاده کنید

تصویر 1.10.2 روش جلوگیری از ورود گرد و غبار با استفاده از پوشش های تلسکوپی

جلوگیری از آلودگی بال اسکرو

در مواردی که پدیده بار اضافی می افتد

طول عمر پیچ تحت تاثیر قرار می گیرد و این موضوع معمولا با مقداری اشکال در کاربری همراه است در صورت بروز این موضوع کاربری را بدون بار انجام داده و تمام موارد مربوط به بروز این پدیده و عدم دقت مونتاژ را طبق تصویر 1.10.3 بررسی نمائید

بار اضافی بال اسکرو

مدل سه بعدی بال اسکرو ( تری دی بال اسکرو ) قطعات در قسمت نمایش قطعات

کاتالوگ بال اسکرو

جهت مطالعه متن کامل بال اسکرو صفحه را انگلیسی کنید

دسته : بال اسکرو

بر چسب ها : بال اسکرو ، بال اسکرو چیست ، بال اسکرو قیمت ، بال اسکرو خرید ، نحوه ساخت و تولید بال اسکرو

انتخاب بال اسکرو ، انواع بال اسکرو ، ساختمان و تشکیلات بال اسکرو ، فروش بال اسکرو

بال اسکرو REXROTH ، بال اسکرو NSK ، بال اسکرو TBI ، بال اسکرو THK ، بال اسکرو INA

نمایش قطعات
Page 0 of 0