ساختمان لینیر گاید ، کاربرد لینیر گاید


جهت مشاهده فیلم ساخت لینیر گاید و عملکرد لینیر گاید بر روی عکس زیر کلیک کنید

عملکرد لینیر گاید ریل و واگن

لینیر گاید چیست | ریل و واگن چیست

فروش لینیر گاید | فروش ریل و واگن ( قیمت لینیر گاید | قیمت ریل و واگن )

کاتالوگ لینیر گاید

خصوصیات ضامن خطی

کیفیت بالای عملکرد بدون وجود خلاصی

کیفیت بالا عملکرد لینیر گاید ریل و واگن

جدول متناسب سیستم های دارای طراحی چهار ردیفی با سیستم های واژه مظنه بار گذاری مشابه و طراحی دو ردیفی به سبک سنتی

سیستم طراحی لینیر گاید ریل و واگن

همانگونه که در نمودار نشان داده شده است هر بار که لینیر گاید توپی ( ساچمه ) می غلطد لغزشی اتفاق می افتد که میزان آن برابر با می باشد d1π و d2π تفاوت بین وضعیت سطوح داخلی و بیرونی لینیر گاید توپی ( ساچمه ) در تماس با جداره

این لغزش را دیفرانسیل با لغزش افتراتی می نامند هرگاه تفاوت وضعیت بسیار زیاد باشد با غلطیدن توپی ( ساچمه لینیر گاید ) یک لغزش اتفاق می افتد . ضریب اصطکاک بین توپی ( ساچمه لینیر گاید ) و جداره در موقع بروز لغزش و مقایسه با شرایط عدم لغزش و موقعیت هائی که تفاوت اصطکاکی بنحو قابل ملاحظه ای افزایش می پذیرید . چندین برابر بالاتر است

حتی تحت یک پیش بار یا بار مداوم و منظم ، همانگونه که نشان داده شده است توپی ( ساچمه لینیر گاید ) و جداره در دو نقطه در جهت و همچنین میزان لغزش دیفرانسیل می تواند اندک باشد این نوع d4 و d2 بار گذاری با یکدیگر تماس می یابند بنابراین تفاوت بین طراحی باعث ایجاد یک حرکت غلطشی روان و یکنواخت میگردد

دقت بسیار لینیر گاید

از آنجا که ضامن خطی دارای تفاوت اصطکاکی اندکی می باشد . برای حرکت دادن و جابجایی بار نیاز به نیروی محرکه اندکی وجود دارد . تفاوت اصطکاکی اندک باعث می شود که اثر بالا رفتن دما ناچیز گردد بنابراین مقاومت اصطکاکی کاهش می یابد و در مقایسه با سیستم سنتی می توان سطح دقت را برای مدت طولانی تری حفظ نمود.

استحکام و سختی زیاد لینیر گاید

نحوه طراحی ریل و ضامن خطی و ویژگی های بلوک باعث ایجاد برابری مظنه های اصلی در تمام جهاتی می شود که مستلزم بار استحکام و سختی کافی در تمام جهات و قدرت خود تنظیمی می باشد بعلاوه بدین طریق می توان پیش بار کافی برای افزایش سختی را ایجاد نمود و آن را برای کلیه انواع نصب مناسب ساخت

سهولت نگهداری و تعمیر

در مقایسه با سیستم سنتی که نیازمند فرایند تراش تخصصی می باشد ضامن های خطی حتی در شرایطی که سطح پایه نگهدارنده آنها با فرز کاری و تراشه پرداخت شده باشد می تواند دقت بالائی را ایجاد کند بعلاوه قابلیت تعویض و جابجایی ضامن خطی باعث سهولت در نصب و تعمیر و نگهداری آتی می گردد

مزیت بالا لینیر گاید

نقطه ضامن هادی و ریل و توپی ( ساچمه لینیر گاید ) آن از طریق نقطه تماس سیستم غلطکی عمل می کنند بدلیل مقاومت اصطکاکی اندک نیروی محرکه مورد نیاز بسیار کمتر از نیروی مورد نیاز در سایر سیستم ها می باشد و بنابراین مصرف نیرو و نیز کمتر است بعلاوه اثر بالا رفتن دما حتی با سرعت کاربری بالا نیز ناچیز است

Mz , My , Mx حرکت مجهز پایه

L مظنه بار و طول عمر سیستم

در زمان تعیین مدلی که بیشترین سازگاری را با شرایط فعالیت شما با یک سیستم حرکت خطی داشته باشد ظرفیت حمل بار و طول عمر مدل از جمله مواردی می باشند که باید در نظر گرفته شوند برای در نظر گرفتن و ظرفیت باربری شما باید فاکتور استاتیک ( ایستا ) ایمنی مدل را که بر اساس مظنه بارگذاری ایستای پایه تعیین می شود بدانید طول عمر را می توان با محاسبه عمر اسمی بر اساس مظنه بارگذاری دینامیک ( پویا ) پایه و بررسی این نکته که آیا مقادیر بدست آمده نیاز های شما را بر آورده می سازند یا خیر تعیین نمود

طول عمر یک سیستم حرکت خطی به معنای کل مسافتی می باشد که سیستم دارای حرکت خطی با طی کردن آن به مرحله پوسته اندازی ( تجزیه و از بین رفتن یک سطح فلزی به صورت قطعات فلس مانند ) که ناشی از خستگی غلطشی مواد در اثر تنش مکرر جداره و اجزای غلطنده می باشد

تعیین مظنه بارگذاری پایه با دو نوع تعیین مظنه بارگذاری پایه برای سیستم های خطی وجود دارد که عبارتند از : مظنه بارگذاری ایستا پایه که حدود مجاز ایستا را تعیین می کند و مظنه بارگذاری دینامیک ( پویا ) پایه

Co تعیین مظنه بارگذاری ایستای پایه

چنانچه یک سیستم دارای حرکت خطی اعم از ساکن یا در حال حرکت یک بار مفرط بزرگی را دریافت نماید بین جداره مسیر حرکت و عناصر و اجزای غلطنده نوعی افت دائمی ایجاد می شود چنانچه بزرگی این افت دائمی از حد معینی تجاوز نماید از حرکت روان سیستم دارای حرکت خطی جلوگیری می کند

مظنه بارگذاری ایستای پایه در ارتباط با یک بار ایستا در یک جهت معین با بزرگی معین می باشد بگونه ای که حاصل جمع افت دائمی عناصر و اجزای غلطنده و افت دائمی در جداره مسیر حرکت در قسمتی از محل تماس آنها که بیشترین تنش را دریافت می دارد 0.0001 و بیشتر از قطر جزء غلطنده می باشد در سیستم های دارای حرکت خطی ، مظنه بار ایستای پایه را به صورت بار شعاعی تعریف می کنند بنابراین تعیین مظنه یا ایستای پاینه باعث ایجاد حدی در مورد بار مجاز ایستا می گردد

Mx , My , Mz حرکت مجاز پایه

زمانی که یک ضامن خطی نیرویی را دریافت می کند ساچمه هاتعیین مظنه بارگذاری ایستای لینیر گاید ریل و واگن

بلبرینگ ها را تا 1/10,000 قطر آنها دچار تغییر شکل می سازد

mx, my, mz آنرا حرکت ( ضربه ) مجاز ایستای پایه می نامیم مقادیر

در تصویر 3-1 نشان داده شده اند که بیانگر 3 محور حرکتی بر روی

قطعه کشویی هادی قطعی می باشد

فاکتور ایستای ایمنی

یک سیستم دارای حرکت خطی ممکن است بدلیل ارتعاش و ضربه ای که در حالفاکتور ایستای ایمنی لینیر گاید ریل و واگن

سکون با حرکت دریافت می دارد یا بدلیل اینرسی ناشی از حرکت و توقف یک

نیروی خارجی غیر قابل پیش بینی دریافت نماید بنابراین ضرورت دارد که

فاکتور ایمنی ایستا در مقابل بارهای عاملی نظیر این بارها مد نظر قرار گیرد

فاکتور ایمنی ایستا بیانگر نسبت ظرفیت باربری یک سیستم دارای حرکت خطی

مظنه بار گذاری ایستای پایه ) به بار وارده بر آن می باشد)

مظنه بارگذاری دینامیک - پویای پایه

مظنه بار دینامیک ( پویای ) پایه به باری در یک جهت معین با بزرگی مشخص مربوط می شود به گونه ای که زمانی که سیستم های حرکت خطی مشابهی که در یک گروه قرار گرفته اند تحت شرایط یکسان با همدیگر مرتبط شده و اتصال متقابل برقرار کردند عمر اسمی سیستم 50 کیلومتر باشد و 90 درصد سیستم های دارای حرکت خطی که در یک گروه قرار دارند زمانی که تحت شرایط یکسان با یکدیگر اتصال برقرار کردند بدون پوسته اندازی نتیجه لازم را به بار آورند

عمر اسمی لینیر گاید

طول عمر سیستم های دارای حرکت خطی بایستی در شرایطی که با مشخصات یکسانی ساخته شده و تحت شرایط کاربری یکسانی باقی بمانند کمابیش با سایر سیستم متفاوت می باشد بنابراین راهنمایی در مورد تعیین طول عمر یک سیستم دارای حرکت خطی مستلزم استفده از عمر اسمی که بشرح زیر تعریف می شود

منظور از عمر اسمی کل مسافتی می باشد که 90% سیستم های دارای حرکت خطی مشابه در یک گروه در صورت اتصال با یکدیگر تحت یک سیستم حرکت خطی را L شرایط یکسان آن را پیموده و بدون ایجاد پوسته و از بین رفتن به این اهداف نائل می شوند عمر اسمی مشخص نمود P و باری که با استفاده از فرمول زیر اعمال میگردد C ( می توان از طریق تعیین مظنه بار دینامیکی (پویا

عمر اسمی لینیر گاید ریل و واگن

بار اعمال شده

محاسبه بار اعمال شده

باری که بر لینیر گاید اعمال می گردد با نیروی خارجی که بر آن وارد می گردد و از جمله در اثر محل مرکز ثقل شی که جابجایی عمل تکان یا حرکتی که شکل می گیرد اینرسی ناشی از افزایش و کاهش شتاب در طی راه اندازی و توقف و مقاومت در برابر تراش و پرداخت و نیز دچار تغییر می شود

جهت انتخاب لینیر گاید مناسب باید میزان بزرگی باری که اعمال می شود با در نظر گرفتن شرایط مذکور محاسبه

ضریب اصطکاک لینیر گاید

ساختار لینیر گاید متشکل از بلوک ( قطعه بدنه ) ریل و سیستم متحرک می باشد که دارای اجزای غلطکی از قبیل ساچمه و غلطک می باشد که بین دو جداره مسیر حرکت قرار گرفته اند . حرکت غلطکی که توسط اجزای غلطکی ایجاد می شود باعث کاهش مقاومت اصطکاکی از 25/1 به 40/1 در یک هادی لغزشی می شود و بین اصطکاک ایستا اصطکاک دینامیک مقاومت بطوریکه تفاوت وجود دارد و در نتیجه چسبندگی ایجاد نمی شود . بنابراین لینیر گاید می تواند در انواع سیستم های حرکتی دقیق بکار برده شود

مقاومت اصطکاکی در یک سیستم دارای حرکت خطی با توجه به نوع سیستم اندازه پیش بار مقاومت محلول روغن کاری در برابر غلیظ شدگی و سایر عوامل فرق می کند

F=مقاومت اصطکاکی m= ضریب اصطکاک W= بار F= اصطکاک

نصب آسان با توجه به قابلیت تعویض و جابجائی متقابل قطعات و اجزا لینیر گاید

حتی بدون استفاده از اتصالات نیز به آسانی نصب می گردد برای صرفه جوئی در مواد طراحی قالب ها بگونه ای TBI هادی خطی میباشد که می توان قسمت های جانبی را برای قسمت های داخلی نیز مورد استفاده قرار داد

نصب آسان لینیر گاید ریل و واگن

سوار کردن لینیر گاید

روند سوار کردن قطعات لینیر گاید

نمونه نصب لینیر گاید بر روی ماشین حساس به ارتعاش و ضربه که مستلزم استحکام و دقت بالا می باشد

روند سوار کردن قطعات لینیر گاید ریل و واگن

سوار کردن ریل لینیر گایدسوار کردن لینیر گاید ریل و واگن

قبل از مونتاژ همیشه تمام ذرات و موارد پاشیده شده و ناشی از تراش و غیره

را از سطوح ماشین که لینیر گاید بر روی آن سوار می شود پاک کنید

(بند 5-2 )

احتیاط : لینیر گاید پس از به کارگیری روغن ضد خوردگی تحویل می شود

این مواد را با استفاده از نوعی روغن شستشو پاک کنید برای جلوگیری از

ایجاد خوردگی از روغن های دارای لزوجت پایین استفاده کنید لینیر گاید را

به آرامی بر روی پایه قرار داده و پیچ ها را محکم کنید تا ریل اندکی با سطح

زیرین تماس پیدا کند

طرف علامت مواد هادی را به سمت سطح مورد نظر بگیرید

احتیاط : برای محکم کردن لینیر گاید از پیچ های تمیز استفاده

کنید قبل از وارد کردن پیچ ها ، جای آنها و شیارها را چک کنید

گشتاور محکم کردن پیچ های شش ضلعی

گشتاور محکم کردن پیچ لینیر گاید ریل و واگن

ج) پیچ های تنظیم ریل لینیر گاید را به ترتیب محکم کنید تا اینکه اندکی با )

سطحی که ریل بر روی آن سوار می شود تماس پیدا کند

د) استفاده از آچار گشتاور پیچ های مخصوص سوار کردن سیستم را با گشتاور )سوار کردن لینیر گایدریل و واگن

(معینی سفت کنید ( تصویر 5-6

احتیاط : مراحل سفت کردن لینیر گاید پیچ های سفت کننده ریل باید از وسط

شروع شود

و) نسبت سایر قسمت ها را نیز به همان ترتیب ادامه داده و تکمیل کنید )

ه ) در پوش سوراخ ها مهره ها را ببندید )

سوار کردن بلوک لینیر گاید

الف ) به آرامی یک میز را روی بلوک لینیر گاید قرار دهید و پیچ های سوار )

کردن سیستم را موقتا محکم کنید

ب ) با استفاده از گونیا بلوک لینیر گاید را با سطح تندی میز منطبق کنید )

ج ) پیچ ها را در هر دو طرف اصلی و فرعی سفت کنید )

احتیاط : برای حصول اطمینان از محکم شدن میز بصورتی متعادل و متوازن

آنها را طبق شماره بندی تصویر 5-7 محکم کنید این روش باعث کاهش مدت

زمانی می گردد جهت حصول اطمینان از مستقیم بودن ریل لینیر گاید صرف

می شود بعلاوه نیازی به استفاده از پین های محکم کننده وجود ندارد و بدین

ترتیب میزان ساعتی که صرف مونتاژ می گردد به شدت کاهش می پذیرد

2-1-5 نمونه نصب لینیر گاید بدون پیچ تنظیم بر روی ریل اصلی لینیر گاید

تصویر 5-8 سوار کردن لینیر گاید بدون پیچ تنظیم بر روی ریل اصلی لینیر گاید

سوار کردن لینیر گاید ریل و واگن

سوار کردن ریل اصلی لینیر گاید

پس از محکم کردن موقتی پیچ ها از یک گیره کوچک با وسیله مشابهیسوار کردن ریل اصلی لینیر گاید ریل و واگن

استفاده کرده و ریل را محکم به سمت کنار و به طرف قسمت مربوطه فشار

دهید . پیچ ها را کاملا محکم کنید این کار را برای هر کدام از پیچ های

مخصوص مونتاژ به ترتیب تکرار کنید

جهت حصول اطمینان از موازی بودن ریل فرعی لینیر گاید با ریل

اصلی آن از روش های زیر استفاده کنید

استفاده از لبه راست

یک لبه ( کناره ) راست را بین دو ریل قرار دهید بگونه ای که با کناره

ریل اصلی لینیر گاید موازی شده و با استفاده از یک گیج مووازی بودن

آنرا بررسی می کنیم

مستقیم بودن ریل فرعی را نیز از یک سر آن تا سر دیگر چک میکنید و

(پیچ ها را به ترتیب سفت نمایید ( تصویر 5-10

جابجا کردن میز

در بلوک ( قطعه ) لینیر گاید را به کناره میز ( یا یک میز موقت اندازه

گیری ) وصل کنید . ریل های فرعی لینیر گاید و بلوک را موقتا به پایه

و میز وصل کنید . از پایه گیج یک اتصال به ریل فرعی از سمت ریل

لینیر گاید ایجاد کنید . میز را از سمت ریل جدا کرده و حالت موازی

بین بلوک و ریل فرعی لینیر گاید را چک کنید و پیچ ها را به ترتیب

سفت کنید

( تصویر 5-11 )

مقایسه با ریل اصلی لینیر گاید

دقت کنید که ریل اصلی لینیر گاید بصورتی مناسب نصب شده باشد

ریل فرعی لینیر گاید را موقتا در جای خود محکم کنید

یک میز بر روی بلوک های لینیر گاید بگذارید که روی ریل اصلی و

نیز ریل فرعی که موقتا وصل شده است قرار دهید پیچ های مخصوص

سوار کردن را بر روی بلوک های لینیر گاید روی ریل فرعی کاملا

ببندید در حالی که باقیمانده بلوک لینیر گاید در مونتاژ روی ریل فرعی

منتقل شده است موضع ریل فرعی لینیر گاید را اصلاح کرده و پیچ های

آنرا به ترتیب محکم کنید

( تصویر 5-12 )

روش مبتنی بر استفاده از الگو

با استفاده از الگو طبق آنچه که در تصویر 5-13 مشاهده می شودروش مبتنی بر استفاده از الگو لینیر گاید ریل و واگن

موازی بودن بین سطح سمت ریل اصلی و سطح سمت ریل فرعی را

در هر کدام از سوراخ های مخصوص عقب چک کنید و پیچ ها را کاملا

سفت کنید

3-1-5 نمونه نصب لینیر گاید بدون قسمت رفرانس برای ریل

اصلی لینیر گاید

تصویر 5-14

نصب لینیر گاید ریل و واگن

سوار کردن ریل اصلی لینیر گاید

از یک سطح رفرانس موقت استفاده کنید مستقیم بودن ریل لینیرسوار کردن ریل اصلی لینیر گاید ریل و واگن

گاید از یک سر آن تا سر دیگر را می توان به کمک سطحی

که در نزدیکی سطح مخصوص سوار شده ریل لینیر گاید موقتا

به عنوان سطح رفرانس انتخاب می شود با وجود این باید در نقطه

خطی به همدیگر وصل شوند و روی همدیگر قرار گیرندW بلاک

(و در عین حال به یک صفحه مدرج وصل شوند ( طبق تصویر 5-15

استفاده از لبه راست

پس از سفت کردن موقت پیچ های مخصوص سوار کردن از یک گج برای

چک کردن مستقیم خط بودن سطح سمت ریل در لینیر گاید استفاده کرده و

پیچ را بترتیب و طبق تصویر 5-16 سفت کنید جهت سوار کردن ریل فرعی

لینیر گاید روش ها و مراحل تعیین شده در پاراگراف دوم صفحه قبل را دنبال

نمایید

تصویر 5-25 بسته شدن با فشار دادن لینیر گاید و ریل سمت سطوح مرجع

خود

ارتفاع شانه و چرخ ها

ارتفاع نامناسب شانه و پخ در سطوحی که وسایل بر روی آنها سوار می شوند باعث ایجاد اشکال در میزان دقت و اختلاف در ریل یا بلاک برای بخش های پخ دار می شود هرگاه ارتفاع شانه و پخ تناسبی وجود داشته باشد می توان هر گونه اشکال در دقت نصب را رفع نمود

ارتفاع شانه و چرخ ها ریل و واگن

(جدول ارتفاع شانه و پخ ها ( لینیر گاید

ارتفاع شانه و پخ ها لینیر گاید ریل و واگن

مدل سه بعدی لینیر گاید ( تری دی لینیر گاید ) قطعات در قسمت نمایش قطعات

کاتالوگ لینیر گاید

جهت مطالعه متن کامل صفحه را انگلیسی کنید

دسته : لینیر گاید

بر چسب ها : لینیر گاید ، لینیر گاید چیست ، لینیر گاید قیمت ، لینیر بیرینگ ، لینیر چیست ، لینیر گاید خرید

ریل و واگن ، ریل و واگن صنعتی ، ریل و واگن چیست ، ریل و واگن قیمت ، ریل و واگن خرید


نمایش قطعات
Page 0 of 0