پولی تایمینگ برای تغییر مسیر و افزایش نیرو

XL پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات
Page 1 of 1