محصولات

محصولات

بال بوشینگ فلنج استاندارد
بال بوشینگ فلنج استاندارد

انواع بال بوشینگ های فلنج استاندارد چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی
بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی

انواع بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی مدل باز
بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز

انواع بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی مدل باز چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی ساخت چین

نمایش قطعات

شفت و سر شفتی مخصوص لینیر بال بوشینگ
شفت و سرشفتی بال بوشینگ

انواع شفت و سر شفتی مخصوص لینیر بال بوشینگ ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ استاندارد
بال بوشینگ استاندارد

انواع بال بوشینگ های استاندارد چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات