محصولات

محصولات

 بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده  چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات