بلبرینگ کروی ساده  ، چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

بلبرینگ کروی ساده

بلبرینگ کروی ساده ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات
Page 1 of 1