محصولات

محصولات

 بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ شعاعی بدون نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات