بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ شعاعی بدون نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
Page 1 of 1