محصولات

محصولات

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با کلاهکی
بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با کلاهکی

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با کلاهکی ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات