بلبرینگ سوزنی مدل میخی ، چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

بلبرینگ سوزنی مدل میخی

بلبرینگ سوزنی مدل میخی ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات
Page 1 of 1