محصولات

محصولات

پیچ اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار
T پیچ سری

انواع پیچ سری اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور های صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

انواع پیچ اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور های صنعتی ساخت چین
پیچ آلن

انواع پیچ آلن اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور های صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ کله قارچی  اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور صنعتی ساخت چین
پیچ کله قارچی

پیچ کله قارچی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ آلن مغزی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاور صنعتی ساخت چین
پیچ آلن مغزی

پیچ آلن مغزی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاور صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات