محصولات

محصولات

مهره تیپ 5 برای پروفیل سری 20 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
مهره تیپ 5 برای پروفیل سری 20

مهره تیپ 5 برای پروفیل سری 20 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره تیپ 6 برای پروفیل سری 25 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
مهره تیپ 6 برای پروفیل سری 25

مهره تیپ 6 برای پروفیل سری 25 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره تیپ 8 برای پروفیل سری 30 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
مهره تیپ 8 برای پروفیل سری 30

مهره تیپ 8 برای پروفیل سری 30 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره تیپ 10 برای پروفیل سری 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
مهره تیپ10برای پروفیل سری 45

مهره تیپ 10 برای پروفیل سری 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره های اختصاصی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
مهره های اختصاصی

مهره های اختصاصی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ های آلن مغزی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی
مهره چهارگوش

مهره چهارگوش اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی

نمایش قطعات

مهره واشر سرخود اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
مهره واشر سرخود

مهره واشر سرخود اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات