بال اسکرو با ساچمه گردان خارج

بال اسکرو سری ساچمه گردان خارجی

بال اسکرو با ساچمه گردان خارجی ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات
Page 1 of 1