کلمپ های اتصال سریع گیره ای ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

U کلمپ گیره ای تیپ

کلمپ های اتصال سریع گیره ای ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات
Page 1 of 1