محصولات

محصولات

 بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ شعاعی بدون نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

بلبرینگ مفصلی زاویه ای ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ مفصلی زاویه ای

بلبرینگ مفصلی زاویه ای ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

بلبرینگ مفصلی کف گرد ، ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ مفصلی کف گرد

بلبرینگ مفصلی کف گرد ، ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

 بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده  چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات