انواع دیگر بلبرینگ یاتاقانی

انواع بلبرینگ یاتاقانی ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد تا در راستای مشخص شده انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات
 بلبرینگ یاتاقانی روی شفت تنظیم با پیچ آلن

بلبرینگ یاتاقانی با تنظیم پیچ آلن

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با پیچ آلن ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات
بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با کلاهکی

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با کلاهکی

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با کلاهکی ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات
بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با بوش کونیک

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با بوش کونیک

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با بوش کونیک ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات
Page 1 of 1