قطعات

قطعات

دنده مقابل نافی دار-بدون نافی
دنده مقابل نافی دار-بدون نافی

دنده مقابل نافی دار و بدون نافی برای دنده های ساده و صاف ، زاویه فشاری : 20 C45 : درجه ، جنس

pdf 3D

دنده مقابل بدون نافی
دنده مقابل بدون نافی

دنده مقابل بدون نافی برای دنده های ساده و صاف ، زاویه فشاری : 20 درجه ، C45 : جنس

pdf

دنده شانه ای ساده
دنده شانه ای ساده

دنده شانه ای ساده با دنده های صاف C45 : جنس

pdf 3D

دنده خورشیدی
دنده خورشیدی

(چرخ دنده توام با بلبرینگ (هرز گرد

pdf