محصولات

محصولات

لینیر بال بوشینگ استاندارد
بال بوشینگ استاندارد

انواع لینیر بال بوشینگ استاندارد صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات

انواع بال بوشینگ های صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی
KH بال بوشینگ استاندارد

انواع بال بوشینگ های صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات

لینیر بال بوشینگ با فلنج استاندارد
بال بوشینگ با فلنج استاندارد

انواع لینیر بال بوشینگ با فلنج استاندارد با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات

 لینیر بال بوشینگ فلنج دار
بال بوشینگ فلنج دار

انواع لینیر بال بوشینگ فلنج دار با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات

لینیر بال بوشینگ فلنج وسط
بال بوشینگ فلنج وسط

انواع لینیر بال بوشینگ فلنج وسط صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات

لینیر بال بوشینگ خود تنظیم
بال بوشینگ خود تنظیم

انواع لینیر بال بوشینگ خود تنظیم صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات

بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی
بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی

انواع بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات

لینیر بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز
بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز

انواع لینیر بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره

نمایش قطعات

شفت و سر شفتی بال بوشینگ
شفت و سر شفتی لینیر بال بوشینگ

انواع شفت و سر شفتی بال بوشینگ صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات