محصولات

محصولات

بال بوشینگ فلنج استاندارد
بال بوشینگ فلنج استاندارد

انواع بال بوشینگ های فلنج استاندارد چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی
بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی

انواع بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی مدل باز
بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز

انواع بال بوشینگ با پوسته آلومینیومی مدل باز چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی ساخت چین

نمایش قطعات

شفت و سر شفتی مخصوص لینیر بال بوشینگ
شفت و سرشفتی بال بوشینگ

انواع شفت و سر شفتی مخصوص لینیر بال بوشینگ ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ فلنج دار
بال بوشینگ فلنج دار

انواع لینیر بال بوشینگ فلنج دار با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل

نمایش قطعات

لینیر بال بوشینگ فلنج وسط
بال بوشینگ فلنج وسط

انواع لینیر بال بوشینگ فلنج وسط صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ خود تنظیم
بال بوشینگ خود تنظیم

انواع لینیر بال بوشینگ خود تنظیم صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت چین

نمایش قطعات

بال بوشینگ استاندارد
بال بوشینگ استاندارد

انواع بال بوشینگ های استاندارد چینی برای مصارف صنعتی با قفسه ی پلاستیکی در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات