محصولات

محصولات

مهره روتاری بال اسکرو و بال اسپیلاین
مهره روتاری بال اسکرو و بال اسپیلاین

مهره هار روتاری بال اسکرو طراحی شده برای میله های ثابت مهره های متحرک ساخت تایوان

نمایش قطعات