محصولات

محصولات

 بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده
بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات