محصولات

محصولات

بلبرینگ کروی ساده
بلبرینگ کروی ساده

بلبرینگ کروی ساده ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات