محصولات

محصولات

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده
بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات