محصولات

محصولات

بلبرینگ مفصلی زاویه ای
بلبرینگ مفصلی زاویه ای

بلبرینگ مفصلی زاویه ای ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات