محصولات

محصولات

بلبرینگ مفصلی کف گرد
بلبرینگ مفصلی کف گرد

بلبرینگ مفصلی کف گرد ، ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات