محصولات

محصولات

کوپلینگ آلومینیومی با واسط پلاستیکی یا کوپلینگ فکی
کوپلینگ فکی با واسط پلاستیکی

انواع کوپلینگ آلومینیومی با واسط پلاستیکی صنعتی برای کارهای صنعتی و سبک ساخت چین

نمایش قطعات