محصولات

محصولات

مهره روتاری بال اسکرو و بال اسپیلاین
مهره روتاری بال اسکرو و بال اسپیلاین

مهره هار روتاری بال اسکرو طراحی شده برای میله های ثابت مهره های متحرک ساخت تایوان

نمایش قطعات

مهره روتاری بال اسکرو
مهره روتاری بال اسکرو

مهره هار روتاری بال اسکرو طراحی شده برای میله های ثابت مهره های متحرک ساخت تایوان

نمایش قطعات

مهره روتاری بال اسپیلاین
مهره روتاری بال اسپیلاین

مهره هار روتاری بال اسکرو طراحی شده برای میله های ثابت مهره های متحرک ساخت تایوان

نمایش قطعات