محصولات

محصولات

پیچ تی پروفیل آلومینیوم
پیچ تی پروفیل آلومینیوم

انواع پیچ سری اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور های صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ آلن پروفیل آلومینیوم
پیچ آلن پروفیل آلومینیوم

انواع پیچ آلن اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور های صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ کله قارچی پروفیل آلومینیوم
پیچ کله قارچی پروفیل آلومینیوم

پیچ کله قارچی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ آلن مغزی پروفیل آلومینیوم شیاردار
پیچ آلن مغزی پروفیل آلومینیوم

پیچ آلن مغزی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاور صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات