محصولات

محصولات

نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 20
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 20

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 20 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 30
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 30

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 30 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 40
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 40

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 40 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 45
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 45

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 50
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 50

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 50 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی اتصالات برای پروفیل سری 60 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 60

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 60 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی اتصالات برای پروفیل سری 80 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 80

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 80 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 90
نبشی برای پروفیل آلومینیوم سری 90

نبشی اتصالات برای پروفیل آلومینیوم شیاردار سری 90 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی پروفیل آلومینیوم ساخت ایران
نبشی پروفیل آلومینیوم ساخت ایران

نبشی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار ساخت ایران برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت ایران

نمایش قطعات