محصولات

محصولات

مهره بال اسکرو با ساچمه گردان انتهایی و ابتدایی
بال اسکرو سری ساچمه گردان انتهایی و ابتدایی

بال اسکرو سری ساچمه گردان انتهایی و ابتدایی ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات