محصولات

محصولات

اتصالات سه گوش پروفیل آلومینیوم شیاردار
اتصالات سه گوش سری 40 و 45

اتصالات سه گوش سری 40 و 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

اتصالات زاویه متغییر پروفیل آلومینیوم شیاردار
اتصالات پروفیل زاویه متغییر

اتصالات پروفیل زاویه متغییر برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

نبشی سه گوش پروفیل آلومینیوم شیاردار
نبشی سه گوش

نبشی سه گوش برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

اتصالات لولایی پروفیل آلومینیوم شیاردار
اتصالات لولایی

اتصالات لولایی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

قفل کن مغناطیسی و ساچمه ای پروفیل آلومینیوم شیاردار
قفل کن مغناطیسی و ساچمه ای

قفل کن مغناطیسی و ساچمه ای برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

اتصالات مهره تخت پروفیل آلومینیوم شیاردار
اتصالات مهره تخت

اتصالات مهره تخت برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

اتصالات داخلی پروفیل آلومینیوم شیاردار
اتصالات داخلی

اتصالات داخلی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

ساپورت انتهایی اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار
ساپورت اتصالات انتهایی

ساپورت اتصالات انتهایی ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات