محصولات

محصولات

 جک اسکرو
M/J جک اسکرو سری

انواع جک اسکرو ، بال اسکرو و لیداسکرو ، جک اسکرو های سرعتی ساخت آلمان

نمایش قطعات