محصولات

محصولات

مهره روتاری بال اسکرو
مهره روتاری بال اسکرو

مهره هار روتاری بال اسکرو طراحی شده برای میله های ثابت مهره های متحرک ساخت تایوان

نمایش قطعات