محصولات

محصولات

بلبرینگ سرجک پنوماتیک یا بلبرینگ مفصلی
بلبرینگ سرجک پنوماتیک

بلبرینگ سرجک پنوماتیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات