محصولات

محصولات

کوپلینگ لاستیکی عملکرد بالا
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ لاستیکی عملکرد بالا

انواع کوپلینگ لاستیکی با عملکرد بالا مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ دیسکی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ دیسکی

انواع کوپلینگ دیسکی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ دیسکی پیشرفته
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ دیسکی پیشرفته

انواع کوپلینگ دیسکی پیشرفته مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ دیسکی با گشتاور بالا
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ دیسکی با گشتاور بالا

انواع کوپلینگ دیسکی با گشتاور بالا مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ فکی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ فکی

انواع کوپلینگ فکی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ اولدهام
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ اولدهام

انواع کوپلینگ اولدهام مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ شیاردار یا میله ای
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ شیاردار یا میله ای

انواع کوپلینگ شیاردار یا میله ای مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ کلمپی یا صلب
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ کلمپی یا صلب

انواع کوپلینگ کلمپی یا صلب مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ مفصل صلیبی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ مفصل صلیبی

انواع کوپلینگ مفصل صلیبی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ انعطاف پذیر
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ انعطاف پذیر

انواع کوپلینگ انعطاف پذیر مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات

کوپلینگ ارتجاعی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ ارتجاعی

انواع کوپلینگ ارتجاعی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات