محصولات

محصولات

کوپلینگ دیسکی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ دیسکی

انواع کوپلینگ دیسکی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات