محصولات

محصولات

کوپلینگ دیسکی پیشرفته
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ دیسکی پیشرفته

انواع کوپلینگ دیسکی پیشرفته مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات