محصولات

محصولات

کوپلینگ اولدهام
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ اولدهام

انواع کوپلینگ اولدهام مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات