محصولات

محصولات

کوپلینگ شیاردار یا میله ای
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ شیاردار یا میله ای

انواع کوپلینگ شیاردار یا میله ای مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات