محصولات

محصولات

کوپلینگ کلمپی یا صلب
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ کلمپی یا صلب

انواع کوپلینگ کلمپی یا صلب مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات