محصولات

محصولات

کوپلینگ مفصل صلیبی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ مفصل صلیبی

انواع کوپلینگ مفصل صلیبی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات